Ett insamlingssystem för alla


2017-06-29


Optisk sortering fungerar med alla typer av miljöpåsar för sortering.

Optibag har tillsammans med några av sina kunder provat olika typer av miljöpåsar för optisk sortering av främst matavfall. Idag arbetar vi med följande material: Vanliga PE påsar av biologiskt framställd plast, PE påsar av återvunnen plast, Biologiskt nedbrytbara polymerer och papperspåsar är testade och fungerar i systemet.

Nu genomförs även tester med olika miljöpåsar för andra förpackningar. Optibag satsar stort på utveckling tillsammans med olika producenter för att möta marknadens krav på teknik- och miljöprestanda.

Det som idag styr valet av påsar för matavfall verkar vara priset – tyvärr inte miljöprestanda.

 

Optisk sortering minskar transporter och insamlingskostnader

 

 Jämförelser mellan olika insamlingssystem i olika kommuner visar en stor skillnad på antal fordon och körd tid.

Med optisk sortering kan insamlingsturerna optimeras på ett effektivt sätt med endast ett kärl/hushåll och 26 tömningar/år. Oavsett hur villahushållen ser ut kan alla ha ett kärl av olika storlek.

Med flerfacksystem måste varje hushåll få sina kärl tömda 39 ggr/år, där det dessutom tar 2-3 ggr längre tid att tömma både kärlen i sopbilen och att tömma sopbilen på sin last i olika fraktioner. Detta innebär minst dubbelt så många transporter och miljöbelastning som för motsvarande insamling med optisk sortering.

Som exempel kan nämnas att 23 000 villahushåll i Eskilstuna som har optisk sortering betjänas av endast 4 bilar och 4 chaufförer. Här används sidlastande sopbilar som endast kör dagtid. Konsekvensen med fyrfacksystem innebär att det kan behövas 7 – 8 bilar för att göra samma insamling.

 

Kommuner som använder optisk sortering når redan de nationella målen för källsortering.

 

Insamlingsstatistik från Optibag anläggningar i alla delar av norden visar att insamlat matavfall/invånare är minst 50 % av tillgängligt avfall. Enda undantaget är Oslo som 2016 uppnådde 44 %. För att vara en storstad är det exceptionellt bra och det finns ingen motsvarande storstad som idag kommer upp i dessa siffror. Vi gratulerar Oslo till deras framgångar och valet av ett bra insamlingssystem.

Optibag räknar alltid på totalt utsorterat matavfall i en kommun och delar detta på antalet invånare. Det nationella insamlingsmålet för matavfall gäller nämligen alla hushåll.  Flera kommuner som redovisar insamlingsresultat redovisar bara ”anslutna hushåll”. Det innebär att hushåll som inte deltar i insamlingen är undantagna i statistiken. 

Det är mycket viktigt att använda samma beräkningsätt när jämförelser av insamlade matavfallsmängder görs för olika system.

 

Optisk sortering levererar toppresultat i plockanalyser och insamlingsresultat.

 

De flesta optiska sorteringsanläggningar genomför pockanalyser enligt Avfall Sveriges rekommenderade manual. Resultaten visar genomgående bra resultat. Toppresultat nås som för alla system i villa områden. Sämre resultat uppnås i flerfamiljsbostäder där avlämnaren är mer anonym. Informationsinsats och motivation är avgörande för hur invånare sorterar.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har genomfört en ny plockanalys för den optiska sorteringen. Analysen utfördes av EWG Miljöbolaget hösten 2016.

Analysen visar att 70 % av avfallet sorteras ut till återvinning i färgade påsar. Resterande 30 % består av restavfall som går till energiåtervinning. Hela 80 % av totalt tillgängligt matavfall sorteras ut i gröna påsar vilket är långt över det nationella målet. I de gröna matavfallspåsarna är 97 % rätt sorterat. Renheten i de övriga färgade påsarna skiljer sig åt för olika material men följer väl det som idag uppnås med ÅVS system. För tidningar uppnås 94 %, pappersförpackningar 85 %, metall 78 % och plast 74 %.

I restavfallet återfinns endast 28 % förpackningsmaterial, vilket visar att optisk sortering är ett av de bästa systemen på marknaden. Insamling är beroende av information och motivation hos användarna för att fungera. Analysen visar att Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö informationskampanj har gett mycket goda resultat och att invånarna är nöjda.

Ny graf plockanalys.jpg

 

Matavfallet från alla optiska sorteringsanläggningar blir biogas och certifierad gödning för lantbruk.

 

Bra förbehandling garanterar återföring till jordbruk – inte valet av insamlingssystem med papperspåse eller plastpåse.

Nya och gamla väl fungerande förbehand­lingsanläggningar för matavfall visar att återföring av en kvalitativ certifierad rötrest till åkermark inte beror på om avfallet sorteras i plast eller papperspåse. Eskilstuna, Linköping, Oslo, Kalmar och Halmstad är exempel på anläggningar som har moderna och effektiva förbehandlingsanläggningar som garanterar att matavfallet omvandlas till en ren biomassa som kan rötas och återföras till jordbruksmark.

 

Optisk sortering kan kombineras med alla system – sopsug, nedgrävda behållare, containers eller vanliga avfallskärl.

 

Sopsug: Flera kommuner som valt optisk sortering har sopsug installerat sedan många år. Linköping, Tromsö, Borås, Oslo, Södertälje m.fl.

Efter kontroll av gamla anläggningar och anpassning av sughastigheter och komprimering kan detta insamlade material sorteras i de befintliga Optibag anläggningarna.

Det mest omfattande försöket utfördes i Stockholm 2013 där man medvetet valde ”svåra och gamla system” för både stationära och mobila sopsug. Sorteringen utfördes på Telge Återvinning med ett resultat som uppfyllde målet med 50% insamlat matavfall.

Nedgrävda behållare: Flera kommuner som har optisk sortering har även nedgrävda behållare. Oslo, Linköping, Motala, Tromsö, Borås, Södertälje mfl. Dessa har visat sig ge mycket bra resultat och kan med fördel användas för optisk sortering. Optibag kan hänvisa till ovanstående försök i Stockholm där även nedgrävda behållare ingick i testet.

Vanliga sopkärl: Alla kärl från 120 liter – 1000 liter är vanligast förekommande för optisk sortering. Ta i beaktande att större kärl än 400 liter oftast medger att byggnadsavfall och grovsopor kan följa med. Optibag rekommenderar att större kärl än 400 liter använder lock i lock principen som endast tillåter att påsar kastas i kärlen.

Skicka sidan

Tipsa en vän eller kollega om Optibag.